امیر حسین سرافرازیان

امیر حسین سرافرازیان

• مدیر دپارتمان تحقیقات بازار TMBA
• مدرس درس تحقیقات بازاریابی - به صورت کارگاهی و عملی
• همکار دکتر پرویز درگی