مهدی فربهی

مهدی فربهی

عضو هیئت مدیره مارکت پلیس پارس سنتر
کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک