مهدی حاجی زاده

مهدی حاجی زاده

مدیرعامل وبسایت B2B ویترین نت
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آتاتورک