دکتر ناطق

دکتر ناطق

• مدیر برندینگ بانک ملت
• دکترای مدیریت بازاریابی
• مدرس دانشگاه
• رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره برند محبوب