دکتر رحیم محترم

دکتر رحیم محترم

دکترای بازاریابی بین الملل از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مولف کتاب امور گمرکی و ترخیص کالا
کارشناس امور گمرکی و مشاور ترخیص کالا و بهای تمام شده پروژه های واردات
مدرس حرفه ای دوره های امور گمرکی و ترخیص کالا
مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدرس سازمان مدیریت صنعتی
مدرس مرکز آموزش بازرگانی