سعید تراشیون

سعید تراشیون

• دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و زبان
• متخصص در امور ضمانت نامه های بانکی و مسائل حقوقی آن
• دارای بیش از 16 سال سابقه فعالیت در نظام بانکی و در سمت هایی همچون معاون اداره ضمانت نامه های خارجی بانک تجارت
• مولف کتب"ضمانت نامه های بانکی بین المللی" و "ضمانت نامه های ارزی و روش های پرداخت"