دکتر امیر وحید فخر داعی

دکتر امیر وحید فخر داعی

• دکترای مدیریت بازاریابی از دانشگاه کنتربری انگلستان
• سخنران کنفنرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
• عضو هیئت مدیره آکادمی تحول دیجیتال ایران 2018 تا اکنون
• مشاور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری بانک ملی دبی 2014 الی 2017
• قائم مقام اجرای مدیر عامل کارخانه بازیافت سرب جبل علی امارات 2014 الی 2017