امیرحسین عطاریانی

امیرحسین عطاریانی

• مشاور دیجیتال مارکتینگ صنایع غذایی نامی نو