جناب آقای اصغر امیری

جناب آقای اصغر امیری

• مدير دپارتمان B2B گروه صنایع غذایی سوليكو (كاله)
• مدير برنامه ريزي فروش و عمليات شركت باني چاو (كاله)
• مدير برنامه ريزي و لجستيك شركت تاپ خودرو
• كارشناسي ارشد كارآفريني كسب و كار دانشگاه تهران
• كارشناسي مهندسی صنايع دانشگاه صنعتي شريف