جناب آقای توحید علی اشرفی

جناب آقای توحید علی اشرفی

• عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
• مدیر تورهای ورودی گروه گردشگری مارکوپولو
• مسوول امور بین الملل و نمایشگاه های خارجی گروه گردشگری مارکوپولو