بهنام کشانی

بهنام کشانی

• موسس آژانس دیجیتال مارکتینگ بینام
• مدرس دوره ی جامع دیجیتال مارکتینگ در مجمع فنی تهران
• مدرس دوره بازاریابی در اینستاگرام