دکتر بهروز ملکی

دکتر بهروز ملکی

تحلیل گر ارشد بازار مسکن و مستغلات