دکتر احمد خلیلی

دکتر احمد خلیلی

- دکترای مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران
- مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
- مدیر عامل شرکت جادوبی
- متخصص داده کاوری و هوش تجاری