دکتر علی جیرفتی

دکتر علی جیرفتی

مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری ایران