دکتر محسن نظری

دکتر محسن نظری

مدیر گروه بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
استاد درس مدیریت قیمت گذاری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران