دکتر روح الله حمیدی

دکتر روح الله حمیدی

• مدیرعامل صندوق نوآوری اجتماعی
• دکترای سیاست گذاری تکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف