جناب آقای فرزین فردیس

جناب آقای فرزین فردیس

مدرس درس اصول و فنون مذاکره و فروش در دانشگاه تهران
مدرس درس اصول و فنون مذاکره و فروش در دانشگاه صنعتی شریف
کارشناس رادیو اقتصاد در زمینه فروش و مذاکره
مشاور شرکت ها و صنایع مختلف صنعتی در زمینه فروش و مذاکره
عضو هیات مدیره و موسس گروه صنعتی پارس سامان
عضو هیات مدیره و موسس شرکت صباسل
دانش آموخته MBA از دانشگاه صنعتی شریف