جناب آقای سعید قهرمان پور

جناب آقای سعید قهرمان پور

• متصدی و کارشناس سابق اعتبار اسنادی در اداره عملیات ارزی بانک مرکزی
• مشاور ارزی شرکت استیل البرز
• مشاور ارزی شرکت سرمایه گذاری تات
سوابق تدریس:
• دانشگاه صنعتی شریف
• دانشگاه تهران
• مرکز آموزش بازرگانی
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• سیستم بانکی کشور بانک‌های اقتصاد