قاسم کریمی

قاسم کریمی

• تحلیل گر بازارهای مالی و مدرس دوره های مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه صنعتی شریف
•دانش پذیر دکتری بازار سرمایه (DBA)
• کارشناسی ارشد MBA-finance از دانشگاه صنعتی شریف
• مدرس دوره های مالی و سرمایه گذاری در دانشگاه صنعتی شریف، کارگزاری مفید، کارگزاری آگاه، مرکز مالی ایران و مکتبخونه و ...
موسسه انجمن بازارسرمایه دانشگاه صنعتی شریف
• مدرس مدرسه کسب و کار ماهان برای دوره های ویژه بازار سرمایه
• مدرس دروس حوزه مالی و سرمایه گذاری برای بیش از 3000 دانشجو طی 3 سال از سال 1394 در دانشگاه صنعتی شریف
• کارشناس شرکت فرابورس ایران