آقای دکتر محمد رضا حبیبی

آقای دکتر محمد رضا حبیبی

• استاد بازاريابي دانشگاه ايالتي كالیفرنيا
• عضو انجمن بازاريابي آمريكا
• مشاور ارشد بازاريابي ديجيتال