هادی فرنود

هادی فرنود

• هم بنیانگذار همفکر
• موسس و مدیر عامل سرویس کاموا (سایت ساز)
• موسس و مدیر عامل سرویس پاکت (ارسال ایمیل)