هادی مرادی

هادی مرادی

• مدیر دیجیتال مارکتینگ الو پیک
• مدیر بازاریابی سابق مستر بلیط
• مدیر بازاریابی سابق بانی مد
• کارشناسی ارشد بازاریابی