حامد توفیقی

حامد توفیقی

مدیر دیجیتال مارکتینگ گروه صنایع غذایی سولیکو (کاله)