حمید علی فتاح

حمید علی فتاح

مدیر ارشد قیمت گذاری ایرانسل