هاتف خرم شاهی

هاتف خرم شاهی

• مشاور ارشد مدیر عامل شرکت مخابرات ایران
• مدیر برند گروه مپنا
• مدیر قراردادهای عمده و لیسانس گروه مپنا
• مذاکره گر ارشد گروه مپنا در قراردادهای انتقال دانش از زیمنس و انسالدو
• مشاور بازاریابی دیجیتال در شرکت مخابرات ایران و مپنا
• مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دیجیتال اول
• دبیر کمیته برنامه ریزی راهبردی و تحول دیجیتال مخابرات و همراه اول
• مدیر ارشد بازاریابی و فروش ERICSSON و NOKIA در ایران