جسین منتظر

جسین منتظر

• مدیر فروش هلدینگ نیک اندیش
• مدیر فروش نیک پرداخت
• مدیر فروش کوین نیک
• مدیر فروش کوین نیک مارکت