حسین نمازیان

حسین نمازیان

• توسعه‌دهنده بلاکچین
• توسعه دهنده قراردادهای هوشمند