جعفر باپیری

جعفر باپیری

دکترای مدیریت گردشگری
مترجم اصلی کتاب راهنمای جامع بازاریابی الکترونیکی برای مقصدهای گردشگری
تحقيق و تدريس در صنعت گردشگری
مشاور توسعه كسب و كار و ديجيتال چندین شرکت گردشگری