جناب آقای دکتر محسن کرابی

جناب آقای دکتر محسن کرابی

• عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
• مدیر تورهای ورودی گروه گردشگری مارکوپولو
• مسوول امور بین الملل و نمایشگاه های خارجی گروه گردشگری مارکوپولو