کتایون سپهری

کتایون سپهری

مدیر عامل شتاب‌دهنده و شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه منش