جناب آقای افشین خانی

جناب آقای افشین خانی

• مولف کتاب " تفسیر مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)
• مشاور بازرگانی خارجی، کارشناس مدعو رادیو اقتصاد و موسسات اقتصادی کشور
• مدرس مرکز آموزش بازرگانی، سازمان مدیریت صنعتی و سیستم بانکی کشور