کوزو تاکائوکا

کوزو تاکائوکا

مدیرعامل سابق نستله، ژاپن