مهدی عنبر

مهدی عنبر

معاون سابق معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران