پروفسور مارک اولیور اوپرسنیک

پروفسور مارک اولیور اوپرسنیک

رهبر دیجیتال، دانشگاه لوبک، آلمان