مسعود زمانی

مسعود زمانی

مدیر آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته هلدینگ فناپ

15 سال فعالیت در فناوری های پیشرفته