مارو پورچینی

مارو پورچینی

مدیر ارشد طراحی جهانی، پپسی کولا آمریکا