مهدی فریمانی

مهدی فریمانی

مشاور و مجری کسب و کارهای پلتفرمی

فارغ التحصیل MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف

همبنیانگذار پلتفرم های bemehrbani.ir ، dadpardaz.com و dmtbox.com

مشاور مدیرمسئول سابق روزنامه همشهری