مهران دهقانی

مهران دهقانی

• موسس و مدیر وبسایت آموزشی رونق
• مدرس کارگاه بازاریابی اثربخش در اینستاگرام در وی سی کاپ شریف