مینا جهانی

مینا جهانی

مدیر دیجیتال مارکتینگ وبسایت دیوار

لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه شریف و MBA از دانشگاه تهران