میرهادی رادی

میرهادی رادی

• مدیر گروه بازاریابی دیجیتال و تحلیل بازار دفتر پنتد دانشگاه صنعتی شریف
• مشاور دیجیتال مارکتینگ گروه صنعتی گلرنگ
• مشاور و مدرس بازاریابی دیجیتال
• فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر و MBA دانشگاه صنعتی شریف