محسن تقوی

محسن تقوی

• مدیر کل استراتژی، هوش و برنامه ریزی تجاری ایرانسل
• مدیر ارشد حوزه قیمت گذاری در ایرانسل