نعیم ابراهیمیان

نعیم ابراهیمیان

مدیر زنجیره تامین فروشگاه زنجیره­ای افق کوروش