پروفسور دیوید آکر

پروفسور دیوید آکر

استاد برندسازی،آمریکا