پروفسور لوئیز موتینیو

پروفسور لوئیز موتینیو

رهبر بازاریابی و تبلیغات آینده، دانشگاه سافوک، انگلیس