سیدرضا حسینی

سیدرضا حسینی

• مشاور استارباکس و ردبول در حوزه تبلیغات
• مشاور تعیین سند استراتژی تبلیغاتی استارباکس
• مدیر منطقه‌ای برنامه‌ریزی استراتژیک و مشاور برند در ردبول
• دکتری مدیریت DBA از استرالیا
• مشاوره امور بازاریابی و تبلیغاتی (خلاقیت) خدمات بانکی در انگلیس