مهندس رضا ایکانی

مهندس رضا ایکانی

• لیسانس مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا
• عضو سابق وابسته فیدیک و عضومتخصصان قرارداد بانک توسعه اسلامی
• کارشناس شورای عالی فنی
• دارای 30 سال فعالیت در سمت های مدیریتی پروژه و ناظر و کارشناس امور قراردادی خارجی و ایرانی در پروژه های ملی