سادیا کبریا

سادیا کبریا

هم بنیانگذار کارآفرینی اجتماعی و مدیرعامل WMS