صمد کریمی

صمد کریمی

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران