جناب آقای دکتر نادر سید امیری

جناب آقای دکتر نادر سید امیری

• استاد درس بازاریابی گردشگری دانشکده مدیریت
• عضو کمیته بازاریابی و تبلیغات دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران