سهیل نیکزاد

سهیل نیکزاد

• عضو هیئت مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک